โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

9 February 2563

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.26 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ  โอกาสนี้พระราชทานวโรกาสให้ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางกะปิ ถวายของที่ระลึกและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ควบคุมทีมแข่งขันจำนวน 45 ทีม โอกาสนี้ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันกราบทูลประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  พระราชทานวโรกาสให้ทีม THOSSAPORN THUNDER เข้าเฝ้าถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศ สมัยที่ 2  และทีม THE AWESOME ZOO THAILAND  ถวายเหรียญรางวัลรองชนะเลิศ  จากการประกวด WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIOMSHIP 2019  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ตามแนวพระดำริขององค์ประธาน  ที่จะใช้กิจกรรมเบนความสนใจของเยาวชน  จากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติด  เพราะทรงเห็นว่ากิจกรรมจะช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดี  ได้รับประสบการณ์ที่ดี  
มีโอกาสได้แสดงศักยภาพและเห็นคุณค่าของตนเอง  ได้เรียนรู้สิ่งใหม่  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิต  ไม่เฉพาะให้ห่างไกลจากยาเสพติดเท่านั้น  แต่รวมถึงคุ้มกันจากปัญหาสังคมอื่นๆด้วย วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบการผสมผสานระหว่างดนตรีและกีฬา คือ DANCERCISE หรือ การเต้นตามจังหวะดนตรีที่เยาวชนรุ่นใหม่ชื่นชอบ  ซึ่งเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  และยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน  การมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  และพัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆ  เช่น  การมีมนุษยสัมพันธ์  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  และการทำงานเป็นทีม  เป็นต้น โดยการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่น JUNIOR รุ่น PRE-TEENAGE และรุ่น TEENAGE มีการคัดเลือกทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ในปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4,251 คน จาก 256 ทีมโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ จะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม CAMP เพื่อพัฒนาทักษะการเต้นที่ทุกคนชื่นชอบด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียง  และกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE ก็เสริมในเรื่องพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะทางสังคมในด้านต่างๆด้วย จากการติดตามผลการจัด แข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ที่ผ่านมาพบว่า เป็นกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเลย คือ เยาวชนทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและชื่นชอบ มีความสุข มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้มีการพัฒนาต่อยอด และประสบความสำเร็จในการแข่งขันในเวทีอื่นๆ ทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับโลก และนอกจากนี้ยังพบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม มีระเบียบวินัย รู้จักรอคอย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ สามารถจะนำไปปรับใช้กับการทำงาน และการดำเนินชีวิตต่อไปได้


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวTEEN 2020 9-2-63.docx