TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


วีดีโอคนเก่งและดี

ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
14 ก.พ. 2566 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
26 ม.ค. 2566 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
24 ม.ค. 2566 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
12 ม.ค. 2566 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10 ม.ค. 2566 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมทั้งหมด