โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมเสด็จขององค์ประธาน

กิจกรรมในโครงการ / กิจกรรมสเด็จ

ปี 2567 เสด็จฯ 5 แห่ง