โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคู่มือ/สื่อเทคโนโลยี

คู่มือ

คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560


คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้มีความชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับเครือข่าย และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศนำไปปฏิบัติ


อ่าน ดาวน์โหลด

คำปรึกษาพระราชทานองค์ประธานฯ ปี 2566

อ่าน ดาวน์โหลด

วัยรุ่นเอย...มีอะไรจะบอก

อ่าน ดาวน์โหลด

วัยรุ่นวัยของการค้นหา และเข้าใจตนเอง

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในกรุงเทพมหานคร

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในสำนักงานคุมประพฤติ

อ่าน ดาวน์โหลด

รู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในเรือนจำและทัณฑสถาน

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในสถานพินิจฯ

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในสถานประกอบการ

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา

อ่าน ดาวน์โหลด

รู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในชุมชนภูมิภาค

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในอำเภอ

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือ การบริหารจัดการและการรายงานตามระบบฐานข้อมูลในจังหวัด

อ่าน ดาวน์โหลด

รู้เท่าทัน Hate Speech สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ

อ่าน ดาวน์โหลด

การกลั่นแกล้งไม่เรื่องล้อเล่น STOP Bullying

อ่าน ดาวน์โหลด

สานสายใย หัวใจรัก ฉบับบปรับปรุงปี 2564

อ่าน ดาวน์โหลด

สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด ฉบับบปรับปรุงปี 2564

อ่าน ดาวน์โหลด

วัยรุ่นเอยจะบอกให้ ฉบับบปรับปรุงปี 2564

อ่าน ดาวน์โหลด

คำปรึกษาระราชทาน ฉบับปี 2564

อ่าน ดาวน์โหลด

ถนอมใจ ไม่ใช้ Hate Speech (ประทุษวาจา)

อ่าน ดาวน์โหลด

Self Esteem เรื่องง่าย ๆ สร้างได้

อ่าน ดาวน์โหลด

ดีต่อใจ สริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ สำหรับวัยรุ่น

อ่าน ดาวน์โหลด

รับผิดชอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข

อ่าน ดาวน์โหลด

Happiness สุขนี้สร้างได้

อ่าน ดาวน์โหลด

Social Media ใช้อย่างไรไม่ให้ปวดหัว

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือค้นหาเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุง 2564

อ่าน ดาวน์โหลด

สะท้อนภาพวัยใสสะท้อนใจวัยทีน ฉบับปรับปรุง

อ่าน ดาวน์โหลด

เรื่องดีดี 18 ปี สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไป

อ่าน ดาวน์โหลด

เครียด...คลายเครียด

อ่าน ดาวน์โหลด

รู้ทันยาบ้า

อ่าน ดาวน์โหลด

เพื่อนช่วยเพื่อน

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ ทศวรรษที่ 2 ฉบับปรับปรุง 2562

อ่าน ดาวน์โหลด

ความรู้เรื่องวัคซีนcovid19

อ่าน ดาวน์โหลด

เรื่องดีดี 18 ปี แกนนำและอาสาสมัคร

อ่าน ดาวน์โหลด

เรื่องดีดี 18 ปี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือสั่งสมองให้เลิกเสพ

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนาEQ

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือเส้นทางรอด ปลอดยาบ้า

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือพูดด้วยรักทักด้วยใจ

อ่าน ดาวน์โหลด

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทศวรรษที่ 2

อ่าน ดาวน์โหลด

คองค์ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และทักษะการดำรงชีวิต สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการอบรม อสม.แกนนำศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One 2561

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการอบรมอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจฯฉบับปรับปรุง 2561

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการประกวดกิจกรรม To be number one 2560

อ่าน ดาวน์โหลด

คำปรึกษาพระราชทานองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

อ่าน ดาวน์โหลด

รายงานการวิจัยประเมินผลเพื่อปรับปรุง (FormativeEvaluation)

อ่าน ดาวน์โหลด

เรียงความสิ่งดีๆ To Be Number One

อ่าน ดาวน์โหลด

ประสบการณ์ความรู้สึก...รำลึกถึง To Be Number One

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการประกวดกิจกรรม To be number one 2560

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการอบรมอาสาสมัคร แกนนำศูนย์รวมเพื่อนใจ To Be Number One

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการประกวดกิจกรรมโครงการฯ ฉบับบปรับปรุง ปี 2557

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการจัดกิจกรรม ฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนาEQ สำหรับอาสาสมัคร/แกนนำศูนย์เพื่อนใจฯ

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธก่อนวัยอันควร

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือคำปรึกษาพระราชทานฯ (ปัญหาครอบครัว)

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือคำปรึกษาพระราชทานฯ (ปัญหาความรัก)

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือคำปรึกษาพระราชทานฯ (ปัญหาบุคลิกภาพ)

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือคำปรึกษาพระราชทานฯ (ปัญหาการเรียน)

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือคำปรึกษาพระราชทานฯ (ปัญหาเพื่อน)

อ่าน ดาวน์โหลด

คู่มือคำปรึกษาพระราชทานฯ (ปัญหายาเสพติด)

อ่าน ดาวน์โหลด

หนังสือความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

อ่าน ดาวน์โหลด

เส้นทางรอดปลอดยาบ้า

อ่าน ดาวน์โหลด

รู้ทัน ยาบ้า ฉบับปรับปรุง

อ่าน ดาวน์โหลด

หนังสือพูดด้วยรัก ทักด้วยห่วงใย

อ่าน ดาวน์โหลด

สะท้อนภาพวัยใสสะท้อนใจวัยทีน

อ่าน ดาวน์โหลด

เพื่อนช่วยเพื่อน

อ่าน ดาวน์โหลด

สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด

อ่าน ดาวน์โหลด

วัยใสเข้าใจรัก

อ่าน ดาวน์โหลด

100คำถามเรื่องเพศล้วนๆ

อ่าน ดาวน์โหลด

เคล็ดไม่ลับการออกเดท

อ่าน ดาวน์โหลด

ติดยาตกเทรนด์

อ่าน ดาวน์โหลด

เรื่องเล่าดีดี ของชาว TO BE NUMBER ONE เล่มเขียว

อ่าน ดาวน์โหลด

เรื่องเล่าดีดี ของชาว TO BE ในสถานประกอบการ เล่มฟ้า

อ่าน ดาวน์โหลด

หนังสือประสบการณ์การทำงานของแกนนำโครงการ TO BE NUMBER ONE

อ่าน ดาวน์โหลด

คลายเครียด

อ่าน ดาวน์โหลด

ฝึกคิด แก้ปัญหา พัฒนา EQ

อ่าน ดาวน์โหลด

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ วัยรุ่น 12-17 ปี

อ่าน ดาวน์โหลด

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ วัยผู้ใหญ่ 18-60 ปี

อ่าน ดาวน์โหลด

สื่อ

ลำดับ ชื่อสื่อ ดาวน์โหลด
1 เพลง เก่งและดี To Be Number One ดาวน์โหลด
2 มิวสิค VDO เพลงเก่งและดี ดาวน์โหลด
3 เพลง เก่งและดี(Backing Track ) ดาวน์โหลด
5 เพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน(Backing Track ) ดาวน์โหลด
6 เพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน(แทรก1) ดาวน์โหลด
7 เพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน(แทรก2) ดาวน์โหลด
8 มิวสิค VDO เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝัน ดาวน์โหลด
9 เพลง เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา ดาวน์โหลด
10 เพลง เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา(Backing Track) ดาวน์โหลด
11 มิวสิค VDO เพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา ดาวน์โหลด
12 เพลง รักเมื่อพร้อม ดาวน์โหลด
13 เพลง TO BE NUMBER ONE(เวอร์ชั่นแรก) ดาวน์โหลด
14 เพลง TO BE NUMBER ONE(เวอร์ชั่นช้า + Backing Track) ดาวน์โหลด