โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE

เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด...

ข่าวค่ายพัฒนาสมาชิก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 29

20/10/2566

 • วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  
  เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นท...


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 28

20/03/2566

 • วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  
  เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นท...


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27

22/10/2565

 • วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  
  เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27
  โดยม...


ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 26

28/03/2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

 • เปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 25
  โดย นายแพทย์ชิโนรส  ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด...


ข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด


ไฟล์ ดาวน์โหลด
(ร่าง)กำหนดการแคมป์ รุ่นที่ 24 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก รุ่นที่ 24 ดาวน์โหลด
แบบตอบรับ Camp รุ่นที่ 24 ดาวน์โหลด
ใบสมัครพี่เลี้ยงพิเศษ รุ่นที่ 24 ดาวน์โหลด

ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน (ระดับจังหวัด)

อบรมและฝึกพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่เยาวชนที่สมัครใจปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE และแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา EQ และสร้างความสุขให้กับเพื่อนสมาชิก ภายใต้มาตรฐานของโครงการ TO BE NUMBER ONE

วัตถุประสงค์

 1. ฝึกและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งด้านบริหารและบริการ
 2. สามารถให้ความช่วยเหลือดูแลเพื่อนสมาชิกในด้านให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา
 3. สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนา EQ ให้กับเพื่อนสมาชิก
 4. สามารถจัดกิจกรรมสร้างสุขให้สอดคล้องกับความต้องการของเพื่อนสมาชิก
 5. เป็นแบบอย่างที่ดีและถ่ายทอดค่านิยม "เป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด" ให้แก่เพื่อนสมาชิก
 6. สามารถสร้างและขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น

กลุ่มเป้าหมาย : แกนนำเยาวชน ระดับจังหวัด จำนวนไม่เกิน 80 คน

ระยะเวลา : 3 วัน

การดำเนินงาน

 1. ใช้หลักสูตรพัฒนาแกนนำของโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
 2. เน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งด้านบริหารและบริการ
 3. เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แกนนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับตนเอง และเพื่อนสมาชิกด้วยกิจกรรมพัฒนา EQ
 4. ให้ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างถูกต้อง
 5. ฝึกทักษะด้านการให้คำปรึกษา(Counselling) และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนา EQ ให้กับเพื่อนสมาชิก
 6. วิทยากรค่าย ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับบริการของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งขึ้น โดยรับสมัคร/คัดเลือกสมาชิก TO BE NUMBER ONE ใน จังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาไปสู่ความเป็นหนึ่งที่เหมาะสมกับตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. ได้รับการฝึกฝนทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่นด้านการให้คำปรึกษา
 2. ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัยรุ่น
 3. ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา EQ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
 4. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิก
 5. มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมที่ทำแล้วตนเองและผู้อื่นเกิดความสุข ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุระหว่าง 12 – 22 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 1. เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดภูมิภาค
 2. เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เดอะมอลล์ บางแค , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต , ซีคอนสแควร์ และ แฟชั่นไอส์แลนด์
  • โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

รูปแบบค่าย

 1. กิจกรรมค่าย

  • ฝึกและพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา รายบุคคลละรายกลุ่ม
  • กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทั้งในและนอกสถานที่
  • กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัยรุ่น เช่น ฝึกมารยาทการเข้าสังคม การแต่งตัวให้เหมาะสมตามวัยและกาลเทศะ
  • กิจกรรมสร้างสุข เช่น เรียนภาษาอย่างมีความสุข เรียนเต้น ร้องเพลง
 2. ความพิเศษของค่าย

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดค่าย ทรงพระกรุณาธิคุณทอดพระเนตรกิจกรรมผลงานของเยาวชนในค่ายและทรงพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายทุกคน

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในช่วงปิดภาคเรียน
 2. ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิตใจ
 3. มีทัศนคติและโลกทัศน์ที่ดีและกว้างยิ่งขึ้น
 4. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวก เช่น ความกล้าแสดงออก ความเชื่อมั่น
 5. มีสังคม มีเพื่อนเครือข่ายสมาชิกจากทั่วประเทศ มีความสามัคคี
 6. มีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจที่จะกลับไปสานต่อในสิ่งที่ต้องการ

จำนวนผู้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก


รุ่นที่ ข่าวแจก รายชื่อสมาชิกรุ่น LinkกิจกรรมในFacebook
รุ่น 26 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 25 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 24 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 23 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 22 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 21 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 20 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 19 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 18 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 17 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 16 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 15 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 14 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 13 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 12 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 11 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 10 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 9 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 8 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 7 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 6 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 5 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 4 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 3 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 2 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย
รุ่น 1 ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกรุ่น ลิงค์กิจกรรมค่าย