โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 29

20 October 2566

 • วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  
  เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 29
 • วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
  - เปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 29
    โดย นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด
  - ปฐมนิเทศ TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 29
    โดย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ


ภาพข่าว