โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลัก

เกี่ยวกับโครงการฯ / บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย


1. จัดตั้งงบประมาณเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริขององค์ประธานโครงการ
2. กำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดภูมิภาค ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE
3. จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคทั่วประเทศ
4. จัดให้มีการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ผลงานและตัวแทนจังหวัด/ชมรม ดีเด่น ส่งเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศ
5. จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดและชุมชนทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประกวดผลงาน/กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ


กระทรวงแรงงาน


1. จัดตั้งงบประมาณเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริขององค์ประธานโครงการ
2. จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการทั่วประเทศ
3. จัดให้มีการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการระดับจังหวัดและระดับเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ผลงานและตัวแทนชมรมดีเด่น ส่งเข้าประกวดระดับภาคหรือเขตและระดับประเทศ
4. จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่กลุ่มลูกจ้าง / พนักงานในสถานประกอบการทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประกวดผลงาน / กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ


1. จัดตั้งงบประมาณเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริขององค์ประธานโครงการ
2. จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
3. จัดให้มีการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ผลงานและตัวแทนชมรมดีเด่น ส่งเข้าประกวดระดับภาคหรือเขตและระดับประเทศ
4. จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
5. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประกวดผลงาน / กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ


กระทรวงยุติธรรม


1. จัดตั้งงบประมาณเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริขององค์ประธานโครงการ
2. กำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานโครงการระดับประเทศ
3. จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรมฯ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
4. จัดให้มีการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกอบรมฯ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ระดับจังหวัดและระดับเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ตัวแทนชมรมดีเด่นส่งเข้าประกวดระดับภาคและระดับประเทศ
5. จัดตั้งและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประกวดผลงาน / กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ


กรุงเทพมหานคร


1. จัดตั้งงบประมาณเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริขององค์ประธานโครงการ
2. กำหนดแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานครตามแนวทาง โครงการ TO BE NUMBER ONE
3. จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสถานประกอบการ และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
4. จัดให้มีการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้ผลงานและตัวแทนชมรมดีเด่น ส่งเข้าประกวดระดับภาคและประเทศ
5. จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประกวดผลงาน / กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับเขตและระดับประเทศ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


1. จัดตั้งงบประมาณเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริขององค์ประธานโครงการ
2. กำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานโครงการระดับประเทศ
3. จัดตั้งและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประกวดผลงาน / กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)


1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธานโครงการฯ
2. กำหนดแนวทางและนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานโครงการระดับประเทศ
3. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประกวดผลงาน / กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
4. ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงสาธารณสุข


1. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ โดยมีกรมสุขภาพจิต เป็นเลขานุการ
2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธานโครงการ
3. มอบหมาย กรมสุขภาพจิตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านบริหารจัดการ และด้านวิชาการ ในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการทั่วประเทศ
4. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ และแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ให้กรมสุขภาพจิตสนับสนุนวิทยากร คู่มือ และสื่อต่างๆ แก่หน่วยงานและเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ
6. ให้กรมสุขภาพจิตเป็นแกนกลางในการรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค และระดับประเทศ ตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธานฯ
7. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปี
8. ให้กรมสุขภาพจิตประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธานโครงการฯ
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่องค์ประธานโครงการฯ ทรงพระราชทานมอบหมาย