โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางการใช้สัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE

เกี่ยวกับโครงการฯ / แนวทางการใช้สัญลักษณ์ในโครงการ TO BE NUMBER ONEการใช้สัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE


โดยที่สัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นสัญลักษณ์พระราชทานและเป็นลิขสิทธิ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หน่วยงานหรือบุคคลใดจึง ไม่สามารถนำสัญลักษณ์ไปแสดงในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือแจกจ่ายได้ กรณี จังหวัด หรือ ชมรมฯ ประสงค์จัดทำผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อ หรือของที่ระลึกต่างๆ ขอให้สื่อด้วยตัวหนังสือ เช่น TO BE NUMBER ONE , To Be Number NO 1 ฯลฯ แทน โดยสามารถเพิ่มข้อความของชมรม หรือจังหวัด ได้ตามความเหมาะสม

ขอบเขตที่เครือข่าย TO BE NUMBER ONE สามารถนำสัญลักษณ์ไปใช้ได้ คือ การจัดแสดงสัญลักษณ์ในสื่อ ป้าย บอร์ด เพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ จังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เท่านั้น