โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE

เกี่ยวกับโครงการฯ / มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มีพระดำริให้จัดตั้ง “ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ” ขึ้น โดยนายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้ง “ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ” ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี และนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


วัตถุประสงค์


1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

2. ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

3. ดำเนินการกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. ดำเนินการอื่นๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด


สถานที่ตั้ง


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อาคาร 4 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 5908134 โทรสาร 02 1495563


คณะกรรมการดำเนินงาน ( ชุดก่อตั้งมูลนิธิ )


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการ
2 นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองประธานกรรมการ
3 หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ กรรมการ
4 นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ
5 นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการ
6 นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการ
7 หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ กรรมการและเลขาธิการ

คณะกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ( ชุดปัจจุบัน )


นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี ประกาศแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการ
2 นายวชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการ
3 หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ กรรมการ
4 นายเจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการ
5 *นายบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ กรรมการ
6 นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต กรรมการ
7 นางพรรณพิมล วิปุลากร กรรมการ
8 นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ กรรมการ
9 นางธนิกา เจียรนัยปรีเปรม กรรมการ
9 หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ กรรมการและเลขาธิการ

* อนึ่ง นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศแต่งตั้ง นายบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ เป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป


ทรัพย์สินของมูลนิธิ


มีทุนเริ่มแรก คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเงินสด จำนวน 200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน )


บัญชีกองทุน มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE


มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เปิดบัญชีกองทุนชื่อ “ มูลนิธิเพื่อการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขางามวงศ์วาน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 319 – 292455-8


การลดหย่อนภาษี


กระทรวงการคลัง ได้ประกาศกำหนดให้ “ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ” เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 842 โดยผู้บริจาคเงินแก่มูลนิธิสามารถลดหย่อนภาษีได้


การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ


ขอเชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินโอนเข้าบัญชี “ มูลนิธิเพื่อการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขางามวงศ์วาน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 319 – 292455-8 โดยส่งใบโอนเงินธนาคาร พร้อมรายชื่อและที่อยู่ให้มูลนิธิทราบ เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 02 5908134 โทรสาร 02 1495563