โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพระดำรัสองค์ประธาน

เกี่ยวกับโครงการฯ / พระดำรัสองค์ประธาน

"การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กร ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง"


พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมชุมชน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2546


"ในการแก้ปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชนนั้น ต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจ และเข้าถึงจิตใจ ความต้องการของเขา เพราะบางครั้งการเกิด ปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ จึงต้อง สร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง ให้เขาได้สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆมาใช้ เช่น ดนตรี กีฬา สิ่งเหล่านี้ ทำให้คนมีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรมาร่วมด้วยกัน"


พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ สยามเซ็นเตอร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546


"การรณรงค์ในโครงการ TO BE NUMBER ONE คงต้องทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ เปิดใจกว้างให้เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นมากขึ้น ยกตัวอย่างเขาจะใส่สายเดี่ยว ก็ต้องเข้าใจว่าสมัยเราก็ใส่มินิสเกิร์ตอาจจะดูว่าไม่ดีไม่เหมาะ แต่ถ้ามองอีกมุมก็น่ารักดี ตรงนี้ต้องลดช่องว่างลงบ้าง เพราะถ้าพ่อแม่เข้าใจพูดภาษาเดียวกับเด็กก็จะเข้าใจกันมากขึ้น กรณีลูกติดยาเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆพูดไม่ใช่ว่าดุด่าหรือทำโทษ สิ่งสำคัญคือความเข้าใจ"


พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

“บางครั้งการเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ จึงต้องสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตัวเองให้เขาได้สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆมาใช้ เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนมีสังคม มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด”


พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้ ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนจึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ตรงที่สุด”


พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี