โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 26

28 March 2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

  • เปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 25
    โดย นายแพทย์ชิโนรส  ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด
  • ปฐมนิเทศ TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 25 
    โดย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ

          โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สังเกตุการณ์ มีประวัติการรับฉีดวัคซีน และใบแสดงการตรวจหาเชื้อ เป็นผลลบ ทั้ง แบบ PT-PCR รับรองผล 72 ชั่วโมง และแบบ ATK ผลรับรอง 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ของจังหวัดปทุมธานี และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ภาพข่าว