โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27

22 October 2565

 • วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  
  เสด็จเป็นองค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27
  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย ผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมรับเสด็จฯ
 • วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
  - เปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 25
    โดย นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด
  - ปฐมนิเทศ TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 25 
    โดย หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการฯ


ภาพข่าว