โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เกี่ยวกับโครงการฯ / การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ขั้นตอนที่ 1


1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน


ขั้นตอนที่ 2


1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
3. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎบัติหน้าที่( NO Gift Policy)
4. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


ขั้นตอนที่ 3


1. การกำหนดคุณกรรมเป้าหมายจาก ปัญหาที่อยากแก้ และ ความดีที่อยากทำ
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนเเปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
5. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
6. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน


ขั้นตอนที่ 4


1. กิจกรรมย่องเชิดชู บุคลากรทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้
2. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้


ขั้นตอนที่ 5


1. กิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน
- ข้อมูลไฟล์ที่ 1
- ไฟล์ที่ 2
2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยหว่าร้อยละ90)
3. จรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน