โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

กฐิน พรรณนิดา เร็วเรียบ

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สตูล

โรงเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.77

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล