โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

มุก มุกระวี รัตนวิบูลย์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อุบลราชธานี

โรงเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เกรดเฉลี่ย 4.00

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล