โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

เอิร์น วชิราพร พัฒนพานิช

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด นครราชสีมา

โรงเรียน โรงเรียนมารีย์วิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.80

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2