โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

พลอย รวินท์ธีรา พันธ์พัฒนะ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด นครพนม

โรงเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

เกรดเฉลี่ย

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5