โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

หนุ่ย อชิร เผดิมชิต

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ปทุมธานี

โรงเรียน โรงเรียนปทุมวิไล

เกรดเฉลี่ย

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล