โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

แป้ง กมลลักษณ์ อินทรสูต

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด กำแพงเพชร

โรงเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

เกรดเฉลี่ย 2.85

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4