โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

เพชร ไกรเพชร วิโคตร

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เกรดเฉลี่ย

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล