โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

จี ชลธิภา จูมโสดา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด อุทัยธานี

โรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.35

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5