โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

หงส์ เสาวภา คงอาสา

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สตูล

โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

เกรดเฉลี่ย

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2