โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

น็อต ศุภกร อัศววงศ์ไพศาล

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นครศรีธรรมราช

โรงเรียน โรงเรียนทุ่งสง

เกรดเฉลี่ย

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล