โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

มิ้น ชนินาถ พลูทวี

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

เกรดเฉลี่ย

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล