โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ออมสิน ภาณุวัชร สุนทวงษ์

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระแก้ว

โรงเรียน โรงเรียนสระแก้ว

เกรดเฉลี่ย 2.83

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5