โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ฟิวส์ กษมา พิมพ์เสน

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน โรงเรียนบางสะพานวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.18

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล