โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

แคท ประภาศิริ ประสารสุข

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนศรีบุณยานนท์

เกรดเฉลี่ย 3.55

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล