โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ไปป์ ณัฐชนนท์ สุขสง่า

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.53

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล