โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ณัฐ ณัฐ สุขสำอางค์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.02

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6