โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ปังปอนด์ ธนิลทรณ์ น่าเยี่ยม

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด กระบี่

โรงเรียน โรงเรียนเมืองกระบี่

เกรดเฉลี่ย 3.11

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล