โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

น้ำหวาน ชนิตา วทานิยะกุล

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ยะลา

โรงเรียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

เกรดเฉลี่ย 3.83

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล