โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

อาร์ม อารยา บำรุง

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เกรดเฉลี่ย 2.86

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6