โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

เบสท์ จีรนันท์ งามสง่า

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สตูล

โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

เกรดเฉลี่ย 2.75

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล