โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

ปราบ ภัคพล สีสา

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด สระบุรี

โรงเรียน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.85

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2