โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

รีม นัฐวิทย์ สายันต์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เกรดเฉลี่ย 3.34

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6