โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

คิว วสุวัฒน์ เที้ยวพันธ์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ตาก

โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.51

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล