โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ฟิวส์ วรโชติ วรรณประเสริฐ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นนทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

เกรดเฉลี่ย 2.77

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล