โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ก้อง หฤษฏ์ สุพลจิตร

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด อุทัยธานี

โรงเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล