โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ต๊อกแต็ก กมลชนก อ่อนชมภู

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนสอยดาววิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.19

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล