โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

เบนนี่ ปานชีวา ไชยสาน

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ขอนแก่น

โรงเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.36

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3