โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ออม ธนพร ใหม่ธรรม

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.64

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล