โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

นิว ภัฎฎารา หยวกแฟง

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด หนองคาย

โรงเรียน โรงเรียนท่าบ่อ

เกรดเฉลี่ย 2.81

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2