โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

เซฟ ปดลเดช วงศ์ชนกศิริกุล

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.82

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3