โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

แป้ง มนัญชยา สมเก๋

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด อุตรดิตถ์

โรงเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

เกรดเฉลี่ย 2.87

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4