โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

นัช วราวุธ กองยา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พะเยา

โรงเรียน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

เกรดเฉลี่ย 2.75

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล