โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

ไข่มุก กาญจนา แซ่ฉั่ว

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่

เกรดเฉลี่ย 2.82

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล