โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

แบม ภูพาน พิมพา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำพูน

โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้างโฮ่ง

เกรดเฉลี่ย 3.49

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3