โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

อายส์ สุพิชญา สิงห์คราม

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิษณุโลก

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก

เกรดเฉลี่ย 3.34

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล