โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

บ๊วย เกวลิน อุ่ยแม

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

เกรดเฉลี่ย 3.11

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล