โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

อาร์ต ภาคภูมิ จวนชัยนาท

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิษณุโลก

โรงเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.94

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4